kwaliteit_gastouderopvang.png

Kwaliteit

garantie voor een goede opvang van je kind

Hoe is de kwaliteit van kinderopvang geregeld?

In de Wet Kinderopvang staan kwaliteitseisen waaraan kinderopvangvoorzieningen (dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus en gastouders) moeten voldoen. Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) houdt in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Voldoet een kinderopvangcentrum niet aan de kwaliteitseisen, dan adviseert de GGD-inspecteur aan de gemeente of er maatregelen nodig zijn.

Wettelijke kwaliteitseisen voor elke vorm van kinderopvang:

 • De groepsgrootte en het aantal kinderen per gastouder
 • De opleiding en deskundigheid van het personeel/gastouder
 • De veiligheid en gezondheid van de kinderen
 • De accommodatie en inrichting
 • Pedagogisch beleid en praktijk
 • Betrokkenheid en inspraak van ouders (oudercommissie)
 • Omgangstaal, in principe Nederlands
 • Omgang met klachten

Toezicht kwaliteit kinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD controleert via inspecties of kinderopvangorganisaties voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en brengt advies uit aan de gemeente.
Volgens de Wko dienen alle kinderopvangcentra geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Als een gastouder niet geregistreerd staat in het LRK en geen vergunning heeft, kan de gemeente een boete opleggen.

Tevens dient elke kinderopvangorganisatie aangesloten te zijn bij een geschillencommissie die klachten behandeld.

Bezoek GGD-inspecteur kinderopvang

Tijdens een controle vormt de GGD-inspecteur kinderopvang zijn oordeel door:

 • Beoordeling van de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen
 • Omgang met de kinderen, onder meer op basis van het pedagogisch beleidsplan
 • Gesprekken met de pedagogisch medewerker/gastouder
 • Schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie.

De inspecteur controleert ook of alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben en zijn ingeschreven in het persoonsregister Kinderopvang (PRK).

Pedagogisch beleidsplan

Elk gastouderbureau heeft een pedagogisch beleidsplan. In dit plan staat beschreven hoe ons bureau, en daarmee ook hun aangesloten gastouders, denken over de opvoeding van kinderen.

Onze visie bestaat uit het zo veel mogelijk, spelenderwijs stimuleren van de kinderen in hun ontwikkeling, in een veilige omgeving.

Wij begeleiden onze gastouders hierin door diverse trainingen aan te bieden.
Op onze Facebookpagina plaatsen wij regelmatig tips, ideeën en adviezen.

Vraag- en gastouders kunnen bij ons terecht voor pedagogische vraagstukken.
Tevens hebben wij een pedagogisch coach in dienst, we kunnen haar inschakelen op het moment dat we een verdere verdieping van het ‘probleem’ ingaan.

Wilt u een exemplaar ontvangen van ons pedagogisch beleidsplan, neem dan even contact met ons op.

kwaliteit kinderopvang